Prawo karne

W sprawach  karnych Kancelaria reprezentuje Klientów  na wszystkie etapach tego postępowania to jest w:

 • przygotowaniu przygotowawczym ( śledztwa i dochodzenia)
 • sądowym – we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,  
 • karnym wykonawczym, 
 • karnym skarbowym 

W tej kategorii spraw zakres usług obejmuje reprezentację w sprawach jako  obrońca lub pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela subsydiarnego a także uczestniczenie w czynnościach procesowych jako pełnomocnik osoby nie będącej stroną  to jest świadków. Na reprezentację składa się:

 • udział w przesłuchaniach , rozprawach i posiedzeniach oraz innych czynnościach procesowych np. eksperymentach, oględzinach, 
 • składanie wniosków dowodowych,
 • sporządzanie środków odwoławczych – zażaleń, apelacji, kasacji 
 • sporządzenie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz wniosków o warunkowe umorzenie, 
 • sporządzenia wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary oraz  przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
 • sporządzanie wniosków o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez orzeczenie zgody na zamontowanie blokady alkoholowej,
 • składanie wniosków o mediacje  i uczestniczenie w nich,
 • sporządzanie wniosków o umorzenie lub rozłożenie  grzywny na raty,
 • sporządzanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.